Domov

LARID d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-134 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

Prav tako je podjetje pridobilo pooblastilo od Ministrstva za gospodarstvo za naslednji obseg periodičnih pregledov opreme pod tlakom:             

 • Uvodne kontrole
 • Periodične kontrole
 • Izredne kontrole tlačnih posod, kurjene ali drugače ogrevane opreme pod tlakom
 • Kontrole in nastavitve varovalne opreme

Podjetje nudi tudi druge usluge in storitve:

 • Servis in obnova varnostnih ventilov
 • Servis in obnova specialnih, zapornih in regulacijskih ventilov
 • Nabava varnostnih, specialnih, zapornih in regulacijskih ventilov
 • Pregledi plinskih napeljav
 • Strokovni nadzor kovinskih konstrukcij
 • Koordinacija varjenja
 • Izobraževanje oseb na področju tlačne opreme
 • Vodenje projektov za strojno stroko
 • Vodenje kakovosti za strojno stroko
 • Statični preračuni tlačne opreme

Podjetje deluje na ažurnosti in kakovosti storitev. Delo opravimo hitro in strokovno. Prilagajamo se naročnikovim željam. Da so storitve karseda kakovostno in uspešno opravljene, sodelujemo tudi z drugimi podjetji in strokovnjaki na tem področju.

Prednosti, ki jih vidimo pred konkurenčnimi podjetji, so kakovost izvedenih del, natančna in ustrezna merilna oprema, pravočasen in takojšnji odziv, praktična in teoretična znanja, iznajdljivost, komunikativnost, sposobnost logičnega razmišljanja.

 

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je ustvariti prijetno delovno okolje v tem hitrem času. Živeti zdravo, varno in učinkovito. Storitve strmijo k varnosti delavcev in ljudi naših naročnikov, ker za njih opravljamo strokovne preglede delovne opreme, strojev, prostorov s stališča varnosti ljudi, živali in okolja.

 

Vizija

Vizija podjetja je stabilnost poslovanja brez večjih nihanj. Zagotoviti vsaj takšno kvaliteto opravljenih storitev, kot jo dosegamo sedaj. Ustvariti ustvarjalen kolektiv razumnih, poštenih, delovnih, sočutnih, razgledanih in prijetnih ljudi, ki je pogoj za uspešno poslovanje podjetja.

 

Vrednote

V delovanju podjetja bomo strmeli na hitrosti, fleksibilnosti, znanju, sposobnosti, inovativnosti, delavnosti in iznajdljivosti.

S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja bomo obvladovali ovire, ki nam jih postavljajo različne tržne in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi – ne glede na velikost in lokacijo projekta. S fleksibilnimi in učinkovitimi rešitvami bomo upravičili pričakovanja naročnikov in partnerjev.

 

Kakovost

 • Zagotavljati in ohranjati zadovoljstvo naročnikov.
 • Skrbeti za timsko delo, komuniciranje, usposabljanje, razvoj kadra, motiviranost, inovativnost, zdravje in varnost zaposlenih ter vzpodbujati pripadnost, zaupanje, spoštovanje in pozitiven odnos do dela.
 • Vzpostavljati vzajemno koristne odnose s partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi.
 • Razvijati nove tehnologije in storitve z večjo dodano vrednostjo, ki nas bodo ločili od konkurentov, izkoriščati naravne in klimatske zmožnosti, zagotavljati razvoj, rast in gospodarsko moč.
 • Skrbeti za informacijski sistem, ki zadostuje potrebam po varnosti in kakovosti.
 • Vedno izboljševati naše storitve in uvajati nove tehnologije.

 

Ravnanje z okoljem

 • Preprečevati onesnaževanje okolja, racionalizirati porabo virov.
 • Uporabljati snovi, ki ne vplivajo za zdravje ljudi in okolje ter tako izboljšati ekološko–ekonomske pokazatelje, prepoznane z okoljskimi vidiki.
 • Delati po določenih postopkih, upoštevajoč zakonske in druge predpise na ravni EU, na državni in lokalni ravni.
 • Skrbeti za stalno izboljševanje sistema in vplivov na okolje. Vse okoljske vidike spremljati in ocenjevati ter si v okviru programa ravnanja z okoljem postaviti cilje za uresničevanje le-teh.
 • Nenehno osveščati in izobraževati zaposlene o pomembnosti varovanja okolja.
 • Seznanjati zaposlene, partnerje, dobavitelje in vzpodbujati kupce k uvajanju podobnih načel.

 

Pogoji poslovanja

Obveznosti naročnika

Naročnik mora upoštevati in izvajati določila, katera so navedena v navodilih proizvajalca opreme pod tlakom in katalogih ukrepov.

Naročnik se obvezuje kontrolni organ sproti obveščati o vseh aktivnostih in ukrepih, ki se v obdobju uporabe opreme pod tlakom nameravajo uvesti. To zajema rekonstrukcije, prenehanje obratovanja za več kot eno leto, prestavitev opreme pod tlakom na novo lokacijo, pomanjkljivostih, poškodbah, popravilih in drugih vzdrževanjih ali posegih ter izrednih dogodkih, ki bi lahko vplivali na varnost in integriteto opreme pod tlakom.

Naročnik mora kontrolnemu organu posredovati vse pisne informacije, katere so nujne za kakovostno izvedbo del. Predati mora tehnično dokumentacijo in navodila ter tehnične skice proizvajalca tlačne opreme, izjavo o skladnosti in drugo dokumentacijo, ki jo je izdal priglašeni organ ter dokumentacijo in zapise, ki so nastali pri rekonstrukcijah, prestavitvah in drugih posegih v integriteto opreme pod tlakom.

Naročnik bo kontrolnem organu omogočil dostop do lokacije del in zagotovil pogoje za izvedbo del (zaustavil predmetno tlačno opremo in jo izločil iz delovanja, omogočil uporabo električnih priključkov in vode ter po predhodni uskladitvi omogočil uporabo njegovih delovnih sredstev).

Vse dokumente in podatke v zvezi z izvajanjem del kontrolni organ in naročnik obravnavata kot poslovno skrivnost.

Določila o varovanju poslovne skrivnosti ne veljajo za tiste dokumente in podatke, katerih razkritje zahteva zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

Naročnik dovoljuje vpogled v dokumentacijo in podatke, ki se smatrajo kot poslovna skrivnost instituciji, ki skrbi za ohranjanje akreditiranega obsega kontrolnega organa.

Obveznosti kontrolnega organa

 Dela in naloge kontrolnega organa so:

 1. vodenje evidence opreme pod tlakom in redno obveščanje naročnika o poteku pregledov,
 2. uvrstitev opreme pod tlakom glede na stopnjo nevarnosti,
 3. priprava evidenčnih listov,
 4. priglasitev tlačne opreme na pristojno ministrstvo,
 5. izdelava katalogov ukrepov,
 6. opravljanje pregledov opreme pod tlakom,
 7. opravljanje pregledov in preskusov varnostnih ventilov,
 8. opravljanje izrednih pregledov, kadar je to potrebno.

Kontrolni organ se obvezuje izvajati storitve v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom Ur.l. RS, št.: 92/2008 ter drugimi predpisi zadevnega področja.

Po vsakem opravljenem pregledu in preskusu izvajalec izda naročniku potrdilo in poročilo o pregledu. Kontrolni organ mora poročilo o pregledu opreme pod tlakom pripraviti najkasneje v 15 (petnajst) – ih dneh po opravljenem pregledu.

Dokumentacija opreme pod tlakom je last naročnika in jo je izvajalec dolžan po izvedenem pregledu predložiti koordinatorju pregledov opreme pod tlakom za posamezne lokacije.

Kontrolni organ ne odgovarja za posledice v primeru, da naročnik ne upošteva navodil proizvajalca in določil v katalogu ukrepov.

Kontrolni organ v okviru obsega pregledov opreme pod tlakom lahko kot delovno silo najame tudi pogodbene podizvajalce, ki so ustrezno usposobljeni za izvajanje dodeljenih zadolžitev. Pomožno osebje ne izvaja pregledov, preskusov in meritev opreme pod tlakom. Naročnika se vedno obvesti o najemu pogodbenih podizvajalcev.