Domov

V letu 2016 je podjetje pridobilo akreditacijo kot kontrolni organ na področju tlačne opreme. S tem podjetje potrjuje izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 za tip C.

Prav tako je podjetje pridobilo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pooblastilo za izvajanje periodičnih pregledov po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 92/08 in 17/11 – ZTZPUS-1 za naslednja področja opreme pod tlakom:

 • uvodne kontrole,
 • periodične kontrole,
 • izredne kontrole tlačnih posod, kurjene ali drugače ogrevane tlačne opreme pod tlakom ter
 • kontrole in nastavitve varovalne opreme

 

Podjetje nudi usluge in storitve:

 • Pregledi in nadzori tlačne opreme
 • Pregledi in preskusi varnostnih ventilov
 • Servis in obnova varnostnih ventilov
 • Servis in obnova specialnih, zapornih in regulacijskih ventilov
 • Nabava varnostnih, specialnih, zapornih in regulacijskih ventilov
 • Pregledi plinskih napeljav
 • Strokovni nadzor kovinskih konstrukcij
 • Koordinacija varjenja
 • Izobraževanje oseb na področju tlačne opreme
 • Vodenje projektov za strojno stroko
 • Vodenje kakovosti za strojno stroko
 • Statični preračuni tlačne opreme

Podjetje deluje na ažurnosti in kakovosti storitev. Delo opravimo hitro in strokovno. Prilagajamo se naročnikovim željam. Da so storitve karseda kakovostno in uspešno opravljene, sodelujemo tudi z drugimi podjetji in strokovnjaki na tem področju.

Prednosti, ki jih vidimo pred konkurenčnimi podjetji, so kakovost izvedenih del, natančna in ustrezna merilna oprema, pravočasen in takojšnji odziv, praktična in teoretična znanja, iznajdljivost, komunikativnost, sposobnost logičnega razmišljanja.

 

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je ustvariiti prijetno delovno okolje v tem hitrem času. Živeti zdravo, varno in učinkovito. Storitve strmijo k varnosti delavcev in ljudi naših naročnikov, ker za njih opravljamo strokovne preglede delovne opreme, strojev, prostorov s stališča varnosti ljudi, živali in okolja.

 

Vizija

Vizija podjetja je stabilnost poslovanja brez večjih nihanj. Zagotoviti vsaj takšno kvaliteto opravljenih storitev, kot jo dosegamo sedaj. Ustvariti ustvarjalen kolektiv razumnih, poštenih, delovnih, sočutnih, razgledanih in prijetnih ljudi, ki je pogoj za uspešno poslovanje podjetja.

 

Vrednote

V delovanju podjetja bomo strmeli na hitrosti, fleksibilnosti, znanju, sposobnosti, inovativnosti, delavnosti in iznajdljivosti.

S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja bomo obvladovali ovire, ki nam jih postavljajo različne tržne in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi – ne glede na velikost in lokacijo projekta. S fleksibilnimi in učinkovitimi rešitvami bomo upravičili pričakovanja naročnikov in partnerjev.

 

Kakovost

 • Zagotavljati in ohranjati zadovoljstvo naročnikov.
 • Skrbeti za timsko delo, komuniciranje, usposabljanje, razvoj kadra, motiviranost, inovativnost, zdravje in varnost zaposlenih ter vzpodbujati pripadnost, zaupanje, spoštovanje in pozitiven odnos do dela.
 • Vzpostavljati vzajemno koristne odnose s partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi.
 • Razvijati nove tehnologije in storitve z večjo dodano vrednostjo, ki nas bodo ločili od konkurentov, izkoriščati naravne in klimatske zmožnosti, zagotavljati razvoj, rast in gospodarsko moč.
 • Skrbeti za informacijski sistem, ki zadostuje potrebam po varnosti in kakovosti.
 • Vedno izboljševati naše storitve in uvajati nove tehnologije.

 

Ravnanje z okoljem

 • Preprečevati onesnaževanje okolja, racionalizirati porabo virov.
 • Uporabljati snovi, ki ne vplivajo za zdravje ljudi in okolje ter tako izboljšati ekološko–ekonomske pokazatelje, prepoznane z okoljskimi vidiki.
 • Delati po določenih postopkih, upoštevajoč zakonske in druge predpise na ravni EU, na državni in lokalni ravni.
 • Skrbeti za stalno izboljševanje sistema in vplivov na okolje. Vse okoljske vidike spremljati in ocenjevati ter si v okviru programa ravnanja z okoljem postaviti cilje za uresničevanje le-teh.
 • Nenehno osveščati in izobraževati zaposlene o pomembnosti varovanja okolja.
 • Seznanjati zaposlene, partnerje, dobavitelje in vzpodbujati kupce k uvajanju podobnih načel.

 

logo_ekp_sklad_za_regionalni_razvoj_slo_slogan

Za povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji pritisni zgornjo ikono.

 

»Spodbuda za zagon podjetij v problematičnih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017 (P2R)«

Naziv oprezacije:

Nakup tehnološke opreme ter financiranje stroškov plač podjetnika

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Namen in cilj operacije

Namen in cilj projekta je nabava tehnološke opreme ter financiranje stroškov plač podjetnika. S pridobitvijo nepovratnih sredstev se podjetju omogoči lažji zagon podjetja in nakup osnovnih merilnih inštrumentov, s katerimi bi lahko svoje delo opraviljali, enostavnejše, konkurenčno, bolj hitro in kakovostno.